Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color
×

هشدار

کپی انجام نشد: /home/dodota4ta/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.scripts.js به /home/dodota4ta/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.scripts.js
کپی انجام نشد: /home/dodota4ta/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/development/js/admin.profile.js به /home/dodota4ta/public_html/plugins/system/zo2/framework/assets/zo2/js/admin.profile.js

بیمه

برخی از شرکت ها از نرم افزار های حقوق و دستمزدی استفاده می‌کنند که امکان اخذ فایل های لیست بیمه و مالیات را برای شرکت به راحتی فراهم می‌نماید ، اما برخی شرکتهای دیگر از *نرم افزار listDisk  جهت تهیه فایل بیمه استفاده می‌نمایند .

1- حسابرسی بیمه‌ای یعنی رسیدگی به دفاتر قانونی شرکت شما برای مشخص کردن موارد تخطی شرکت در پرداخت بیمه، این موضوع فارق از بحث مالیات و اظهارنامه‌های مالیاتی شرکت است و تمرکز اصلی آن بر دفاتر قانونی شرکت و مستندات مربوطه است و صرفا به لیست بیمه و حقوق پرسنل محدود نمی‌شود . تمام حمل‌ها ، ساخت و سازها و قراردادهای شما را دربر می‌گیرد .